د فابریکې سفر

image1

د فکري ظاهري ب .ه

image2

جوړول

image3

موندل

image4

ګلې کول

image5

د پای پای

image6

ASSEMBLING

image7

بسته بندي کول